GDPR - Ochrana osobních údajů | COMAX

GDPR
Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci, obchodní partneři a veřejnosti,

 

dokument, který právě čtete, obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte, a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní v tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme. Vzhledem k nové legislativě Evropské unie bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). 

 

Informační memorandum o zpracováni osobních údajů

V tomto memorandu se vám snažíme informace podat co nejpřehledněji, proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí na ně. Informace se dozvíte v následujícím pořadí:

 1. Kdo je správcem osobních údajů?

 2. Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?

 3. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

 4. Jak byly osobní údaje získány?

 5. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

 6. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

 7. Zda budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

 8. Zda budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?

 9. Jak dlouho budeme s osobními údaji nakládat?

 10. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

 11. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Toto informační memorandum předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, se nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@mtcomax.cz , nebo na telefonu +420 315 730 730. Ve všech případech nás lze kontaktovat na naší doručovací adrese Velvary 420, 273 24 Velvary.

 

 

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

Správcem osobních údajů je společnost METAL TRADE COMAX, a.s., se sídlem Velvary 420, 273 24 Velvary, identifikační číslo 49684442, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 11701.

 

 

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Správce rozhodl, že není dle nařízení GDPR povinen jmenovat oficiálního pověřence pro ochranu osobních údajů, a proto jmenoval pouze svého zástupce, jenž je odpovědný za řízení ochrany související se zpracováním osobních údajů. Tímto zástupcem je pan Vladimír Slovák, kterého lze kontaktovat na adrese gdpr@mtcomax.cz nebo na telefonu +420 315 730 730.

 

K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Správce provádí mnoho činností, o kterých by vás rád informoval. Zpracování, které správce provádí, se různí v závislosti na vztahu, v jakém s námi jste.

Pokud jste kandidát, který by se rád stal součástí našeho týmu, pak zpracováváme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) a využíváme je k 

 • náboru a zajištění výběrového řízení na obsazovanou pracovní pozici;

 • vyhledávání vhodných kandidátů na volném trhu.

Pokud jste návštěvníkem v našem areálu, pak zpracováváme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) a využíváme je k 

 • provedení namátkové kontroly vozidel a osob;

 • řízení přístupu do společnosti, včetně evidence vozidel a osob.

Pokud jste návštěvníkem našich internetových stránek, účastník veřejných nebo neveřejných akcí naší společnosti, pak zpracováváme vaše údaje na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) a využíváme je k 

 • publikaci článků, rozhovorů, fotografií a videí na sociálních sítích a YouTube, kde se jedná výhradně o propagaci produktů nebo značky společnosti;

 • řízení ochrany majetku a osob v areálu společnosti, kde pořizujeme kamerové záznamy vaší osoby v souvislosti s vaším pohybem po areálu společnosti  

  a na základě smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) využíváme vaše osobní údaje k

 • zajištění ostrahy pronajatých nebytových prostor;

 • zprostředkování prodeje agentem (zástupcem) společnosti.

Pokud jste studentem, který u nás vykonává odbornou praxi, pak zpracováváme vaše osobní údaje na základě smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) a využíváme je k

 • naplnění podstaty smlouvy o odborné praxi mezi školou a námi.

Pokud jste naším zákazníkem, pak zpracováváme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) a využíváme je k

 • evidence účastníků na našich veřejných akcích;
 • hodnocení návštěvnosti stránek a zpracování kontroly při zasílání informačních emailů;
 • publikaci článků, rozhovorů, fotografií a videí na sociálních sítích a YouTube, kde se jedná výhradně o propagaci produktů nebo značky společnosti 

  a na základě smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) využíváme vaše osobní údaje k

 • pronájmu nebytových prostor;
 • přípravy návrhu smlouvy na základě vaší poptávky;
 • přípravy smluv k odprodeji majetku společnosti;
 • provozu portálu reklamací;
 • činností souvisejících s prodejem zboží, jako je doručení vámi objednaného zboží, kontaktování z důvodu možnosti vyzvednutí si vyrobeného zboží, kontaktování z důvodu zaslání nabídky, provedení zaměření pro sestavení poptávky/nabídky, přípravu kupní smlouvy a zálohové faktury, přípravu nabídky a kladečského plánu, zajištění smluvního dopravce, zpracování vaší poptávky nebo zprostředkování prodeje agentem (zástupcem) společnosti.

Pokud jste našimi dodavateli nebo partnery, pak zpracováváme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) a využíváme je k

 • evidenci účastníků na veřejných akcích naší společnosti;

 • publikaci článků, rozhovorů, fotografií a videí na sociálních sítích a YouTube;

 • hodnocení návštěvnosti stránek a zpracování kontroly při zasílání informačních emailů 

  a na základě smluvní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. b) využíváme vaše osobní údaje k

 • zajištění stavby a stavební činnosti v rámci naší společnosti;

 • kontaktování za účelem zaslání nabídky nebo doručení zboží zákazníkovi.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Při poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od vás vyžadován souhlas. Pokud správci souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům neudělíte, neznamená to, že by vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

Souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) se zpracováním osobních údajů využíváme pro níže uvedené účely zpracování, a to jen tehdy, když nám svůj souhlas udělíte:

 • na základě zpětné vazby od zákazníka nebo od realizátorů provedeme konečnou fotodokumentaci realizace, kterou následně zveřejníme na našich internetových stránkách, v katalozích nebo v našem časopise, a to včetně vašich referencí, pokud nám je dáte;

 • pokud se rozhodnete pro odebírání novinek z webu;

 • pokud se účastníte námi pořádaných firemních nebo veřejných akcí, školení a workshopů;

 • pokud se účastníte námi pořádaných veletrhů, výstav, exkurzí a zájezdů, kde na vás získáváme kontakty;

 • pokud se s námi podílíte na přípravě a propagaci PR článků;

 • pokud se jako student účastníte exkurze, pak nám můžete ponechat kontakty na sebe za účelem oslovení s nabídkou zaměstnání.

Nezapomeňte, že tento souhlas můžete vzít kdykoliv zpět a my smažeme osobní údaje, které o vás máme a u nichž existuje možnost jejich smazání. Nejsme však schopni smazat některé údaje, pro které nám udělíte svůj souhlas se zpracováním, a to zejména pokud dáte svolení s jejich použitím v PR článcích a videích, která vznikla za účelem marketingu a propagace společnosti, v novinkách s vašimi referencemi, které zasíláme klientům emailem, pokud o ně požádají atd.

 

Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například z Katastru nemovitostí. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje, a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a.

 

Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovány?

K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracováváme jakožto správce osobních údajů následující kategorie osobních údajů:

a) základní identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo a identifikační číslo, podpis;

b) kontaktní údaje - telefonní číslo a e-mailová adresa;

c) informace o využívání produktů a služeb správce - jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u správce měli sjednané a jaké využíváte nyní;

d) informace ze vzájemné komunikace - informace z e-mailů, z kontaktních formulářů na internetových stránkách;

e) fakturační a transakční údaje - jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách, čísla bankovních účtů;

f) informace o realizované zakázce - jedná se zejména o výkresy, dokumentace, fotodokumentace, reference;

g) pro studenty informace o - škole, oboru, ročníku studia, jazykových dovednostech, praxi a druhu potenciální spolupráce;

h) informace o provedených kontrolách při vstupech do areálu, případně kamerové záznamy z areálu

 

Jaký je právní základ zpracování osobních údajů?

Zákonnost zpracování je dána článkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy, nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Abychom mohli plnit naše závazky vůči vám, pak musíme pro některá zpracování využívat zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, zpřístupnit třetím stranám nebo poskytnout příjemcům, jenž nás o ně požádají a mají zákonné důvody, abychom jim vaše údaje předali. Seznam příjemců vašich osobních údajů je kompletní a vždy vás o změně zpracovatelů informujeme.

i) informace o návštěvnosti internetových stránek - kde dochází ke zpracování IP adresy přístupu, místa otevření stránky, čas strávený na stránce, datum a čas otevření stránky, čas nejčastějšího otevírání stránky, cookies;

j) informace z životopisů, které sami uvedete a nám prostřednictvím životopisu sdělíte.

 

Seznam zpracovatelů/třetích stran nebo příjemců

 • ADVENT, spol. s r. o., Praha 6, Na Beránce 57/2, PSČ 16000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33467

 • NAVISYS s.r.o., Florianova 1158/16, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26585

 • Obchodní agenti v jednotlivých státech (UK, FR, CR)

 • pojišťovny vymáhající pohledávky

 • Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77616

 • Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s., Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9958

 • EULER HERMES SA, organizační složka, Praha 8, Molákova 576/11, PSČ 18600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 74831

 • Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o., Praha 8, Molákova 576/11, PSČ 18600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69978

 • Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o., Praha 2, náměstí I.P.Pavlova 1789/5, PSČ 12000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3426

 • Coface Czech Insurance Service s.r.o., náměstí I. P. Pavlova 1789/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 128894

 • Advokátní kancelář LEUCHTER & LEUCHTEROVÁ, s.r.o., Mikulandská 122/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 156919

 • BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107235

 • BLESK Servis s.r.o., Ocelářská 1272/21, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118507

 • externí dopravní společnosti (CZ a PL)

 • JABLOTRON ALARMS a.s., Pod Skalkou 4567/33, 46601 Jablonec nad Nisou; zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1957

 • LMC s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484

 • SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7559

 • LESENSKY.CZ s.r.o., Štursova 583/49, Komín, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76249

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout také orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem.

 

Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace. Pokud by taková situace nastala, pak si od vás vždy vyžádáme souhlas.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

 • Osobní údaje email, jméno, příjmení, funkce, společnost, telefon, IP adresa, místo otevření, čas strávený na stránce, datum a čas otevření internetové stránky, čas nejčastějšího otevírání stránek, datum narození, znalosti a zkušenosti, obor vzdělání, RZ, výsledek kontroly z vrátnice společnosti, podpis návštěvníka, podpis návštěvníka, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce, budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od konce smluvního vztahu se správcem.

 • Osobní údaje pořízené za účelem ochrany majetku a osob v areálu společnosti budou uchovávány po dobu maximálně 7 dní od pořízení záznamu.

 • Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Správce dělá vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Osobní údaje, ke kterým správce získá přístup, jsou pod nepřetržitou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Správce disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

 

Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresu Velvary 420, 273 24 Velvary s úředně ověřeným podpisem, datovou schránkou nebo osobně, pokud se dostavíte na kteroukoliv z našich poboček, kde ověříme vaši totožnost. Ověření totožnosti musíme provést, abychom nenarušili soukromí jiné fyzické osoby při krocích vedoucích k uplatnění vašich práv.

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat nejpozději do 30 dní od obdržení žádosti.

 

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů 

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

 

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/. 

 

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci v závislosti na skutečnosti, jak byl tento souhlas získán.
 

Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány ani jinak zpracovávány, a nemůžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových nebo jiných aktivit správce. 

 

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi vámi a METAL TRADE COMAX, a.s., se sídlem Velvary 420, 273 24 Velvary, identifikační číslo 49684442, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 11701, jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

 

Znění tohoto Informačního memoranda můžeme a budeme pravidelně doplňovat. O každé takové změně Vás budeme informovat nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Nastavení cookies

Své preference a nastavení cookies, stejně jako seznam cookies ukládaných tímto webem si zobrazíte a nastavíte tímto odkazem.